Amphia Ziekenhuis: een excellente omgeving voor excellente zorg


In de komende jaren zal het Amphia Ziekenhuis worden uitgebreid met grootschalige nieuwbouw. De nieuwbouw zal huisvesting bieden aan een modern interventiecentrum, diverse poliklinieken en verpleegafdelingen. Door het ontwerp van de technische installaties en door uitgebreide advisering met betrekking tot brandveiligheid en bouwfysische aspecten, levert Deerns een belangrijke bijdrage aan het adequaat functioneren van het ziekenhuis. De grote betrouwbaarheid van de technische faciliteiten is van levensbelang voor de geavanceerde medische behandelmethoden die het ziekenhuis uitvoert. Naast het ondersteunen van het medische proces, zijn de gebouwinstallaties ontworpen om een hoog niveau van comfort te realiseren bij een relatief laag energiegebruik.

Het Amphia Ziekenhuis behoort tot de grootste algemene topklinische ziekenhuizen van Nederland. De locatie Molengracht is speciaal toegespitst op acute zorg, complexe medisch-specialistische zorg en cardio-thoracale chirurgie. In de komende jaren zal het ziekenhuis worden gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwcomplex. De nieuwbouw zal een oppervlakte hebben van circa 80.000 m2 en huisvesting bieden aan een uitgebreid interventiecentrum, met daarin onder meer 16 operatiekamers en 3 hartkatheterisatiekamers. Verder zullen in het complex diverse poliklinieken en verpleegafdelingen worden gerealiseerd.

Rol van Deerns

Deerns is verantwoordelijk voor het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Daarnaast levert Deerns uitgebreide advisering over brandveiligheid en bouwfysische aspecten, zoals het binnenklimaat, de gevelkwaliteit en de akoestische kwaliteit. Hiermee speelt Deerns een cruciale rol in het realiseren van toekomstbestendige faciliteiten die het medische proces optimaal ondersteunen, een hoog comfortniveau tot stand brengen en tegelijkertijd het energiegebruik minimaliseren.

Flexibiliteit

Het ontwerp van de installaties is modulair opgezet. Dit betekent dat de opwekking en distributie van energie, water en andere media, alsmede de luchtbehandeling decentraal, voor ieder bouwdeel apart, wordt gerealiseerd. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de specifieke behoeften in ieder bouwdeel en wordt het geheel beter beheersbaar. De gevolgen in geval van een calamiteit worden beperkt. Tevens kunnen hierdoor lokale aanpassingen worden gemaakt, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de andere bouwdelen. Dit resulteert in een grotere toekomstbestendigheid. Alleen onderdelen die worden gekenmerkt door grote schaalvoordelen, worden centraal uitgevoerd. Dit betreft het ondergrondse deel va de WKO-installatie, de aansluitingen op nutsvoorzieningen en de noodstroomvoorziening.

Laag energiegebruik

Het ziekenhuis wordt uitgerust met een energetisch en financieel geoptimaliseerde energievoorziening. Om het meest geschikte energieconcept te bepalen heeft Deerns in een energiestudie diverse concepten vergeleken. Het resultaat is een systeem dat voor de thermische-energievoorziening gebruik maakt van seizoensgebonden opslag van warmte en koude in het grondwater, door middel van een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO). De geleverde koude kan direct worden ingezet voor koeling. De warmte wordt door warmtepompen omhoog gebracht in temperatuurniveau, zodat deze kan worden ingezet voor verwarming. De systemen voor ruimteklimatisering sluiten hier optimaal bij aan, doordat deze gebruik maken van gematigde temperaturen. Voor de elektriciteitsvoorziening wordt een aansluiting gerealiseerd op het elektriciteitsnet. Het gebouwgebonden elektriciteitsgebruik wordt geminimaliseerd door de toepassing van LED-verlichting, aangevuld met een schakeling op basis van daglicht en aanwezigheidsdetectie. Ook het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren wordt geminimaliseerd, door de ventilatiehoeveelheid goed af te stemmen op de behoefte aan verse lucht.

Betrouwbare voorzieningen

Een grote mate van betrouwbaarheid van de diverse voorzieningen is vitaal voor de complexe medische behandelingen die het ziekenhuis uitvoert. Om de elektriciteitsvoorziening zeker te stellen, is de reguliere voorziening aangevuld met een uitgebreide noodstroomvoorziening. Dit systeem is in staat om, bij uitval van de reguliere voorziening, binnen 15 seconden voldoende energie te leveren om het gehele ziekenhuis te laten functioneren. Aanvullend worden bij diverse apparatuur een ononderbroken energievoorziening (UPS) aangebracht, om onderbreking van vitale processen te voorkomen. De betrouwbaarheid van de thermische- energievoorziening is vergroot door de distributiesystemen van de diverse gebouwen binnen het complex te verbinden. Wanneer de energieopwekking in één van de bouwdelen uitvalt, kan de energielevering worden overgenomen door de installatie van een ander bouwdeel. De luchtbehandelingskasten (LBK’s), die om energetische redenen worden overgedimensioneerd, worden verbonden met de andere LBK’s in hetzelfde bouwdeel, waardoor deze elkaar kunnen vervangen. De basis van de communicatie-infrastructuur bestaat uit twee Main Equipment Rooms (MER’s). Kritieke netwerkapparatuur wordt in beide MER’s geplaatst. Wanneer een incident optreedt in één van de twee MER’s, blijven de communicatiesystemen beschikbaar.

Vroegtijdige betrokkenheid van aannemers

Het ontwikkelproces wordt gekenmerkt door de vroegtijdige betrokkenheid van de uitvoerende partijen. Verwacht wordt dat dit de totale ontwikkeltijd zal verminderen en de bouwkosten zal minimaliseren. Echter, hiermee worden ook aanzienlijke risico’s geïntroduceerd met betrekking tot de kwaliteit. Door sommige onderdelen van het ontwerp tot een hoger detailniveau uit te werken dan andere onderdelen, wordt geborgd dat het kwaliteitsniveau aansluit bij de verwachtingen van de klant.