Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Seis­misch ver­sterkt

ZP7 be­vindt zich in het ge­bied wat ten ge­vol­ge van de gas­win­ning ge­raakt wordt door seis­mi­sche ac­ti­vi­teit. Naast het as­pect nieuw- en ver­bouw van ZP7 is het aard­be­vings­vei­lig ma­ken van het com­plex daar­door een we­zen­lijk on­der­deel van het ont­werp­tra­ject. Me­de op ba­sis van de hier­voor op­ge­stel­de richt­lij­nen en de reeds ver­kre­gen prak­tijk­er­va­rin­gen heeft Deerns ge­ad­vi­seerd over de ma­te waar­in in­stal­la­ties moe­ten wor­den aan­ge­past en ver­sterkt ten be­hoe­ve van seis­misch be­sten­dig bou­wen. Door het lang­lo­pen­de tra­ject en de con­ti­nue ont­wik­ke­lin­gen op dit ge­bied, ver­an­dert de maat­staf voor be­no­dig­de maat­re­ge­len nog al­tijd. In sa­men­hang met het fa­se­rings­plan ad­vi­seert Deerns hier­bij wel­ke maat­re­ge­len re­le­vant zijn en blij­ven of hoe de in­vul­ling van het ont­werp ge­op­ti­ma­li­seerd kan wor­den ten ge­vol­ge van de meest re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen. In de eer­ste, reeds op­ge­le­ver­de fa­ses, zijn hier­voor ver­schil­len­de con­struc­tie­ve en in­stal­la­tie­tech­ni­sche in­gre­pen ge­re­a­li­seerd, wat er­toe leidt dat bij een aard­be­ving de­ze bouw­de­len vei­lig blij­ven.

Ex­pert in­stal­la­ties

Ge­du­ren­de dit lang­du­ri­ge en com­plexe bouw­tra­ject ver­vult Deerns als ex­pert in­stal­la­ties een in­ten­sie­ve rol in de di­rec­tie­voe­ring. Deerns ad­vi­seert de op­dracht­ge­ver bij de uit­voe­ring en mo­ni­tort voort­du­rend de kwa­li­teit van het in re­a­li­sa­tie zijn­de werk. Daar­naast wordt van­uit de­ze rol on­der­steund in de snel­le ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van on­der­wijs be­hoef­ten wel­ke gaan­de­weg de re­a­li­sa­tie voort­du­rend plaats­vin­den. Op de­ze wij­ze wordt met de hulp van Deerns ge­zorgd dat de re­a­li­sa­tie van het pro­ject voor­spoe­dig en met een ho­ge ma­te van kwa­li­teit ver­loopt en dat zo veel als mo­ge­lijk re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen nog kun­nen wor­den ge­ïn­te­greerd en een plek krij­gen in het pro­ject.

Het pro­ject wordt ge­fa­seerd uit­ge­voerd met spe­ci­a­le aan­dacht voor be­per­king van over­last voor de stu­den­ten. Op­le­ve­ring van de he­le ver­bouw staat ge­pland in 2022.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht