Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
"In fei­te praat je over een in­te­graal sys­teem met sub­sys­te­men voor na­tuur, ener­gie, voed­sel en wa­ter, die je al­le­maal wilt slui­ten", ver­telt pro­gram­ma­ma­na­ger El­len Wie­wel van Tri­odos. "In dit pro­ject gaat het im­mers niet al­leen over een ge­bouw, maar over de toe­komst van een heel ge­bied".

Het doel was om een ener­gie- en CO2-neu­traal pand op te le­ve­ren, met veel dag­licht, led­ver­lich­ting en een groot­scha­li­ge op­wek­king van duur­za­me ener­gie. Op­mer­ke­lijk is dat niet al­leen het ge­bouw maar ook het ge­bruik van het ge­bouw ener­gie­neu­traal is. Om dat te re­a­li­se­ren is het al­ler­eerst van be­lang dat de ener­gie­vraag zo­veel mo­ge­lijk ge­re­du­ceerd wordt, o.a. door het ge­bouw op na­tuur­lij­ke wij­ze van lucht, licht en wa­ter te voor­zien.

Het ge­bouw, naar een ont­werp van RAU Ar­chi­tec­ten, dat be­staat uit drie to­rens van twee, drie en vijf ver­die­pin­gen met een duur­zaam hou­ten con­struc­tie is af­ge­dekt met groe­ne da­ken en om­huld met een vol­le­dig gla­zen ge­vel. Ver­der dra­gen de toe­pas­sing van een warm­te- en kou­de­op­slag, het ge­bruik van ruim 3.000 m2 zon­ne­pa­ne­len en de plaat­sing van 120 slim­me, bi-di­rec­ti­o­ne­le laad­pa­len bij aan het ener­gie neu­tra­le kan­toor.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht