Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Deerns had een gro­te rol bij het be­ha­len van de BREEAM-cer­ti­fi­ce­ring. De BREEAM-ran­king wordt be­paald aan de hand van cre­dits, pun­ten die je kunt be­ha­len op het ge­bied van bij­voor­beeld ener­gie (CO2-uit­stoot en ther­misch com­fort), ge­zond­heid (ge­luid, licht) en af­val. Bij 70 pro­cent van de te be­ha­len cre­dits spe­len in­stal­la­ties een cru­ci­a­le rol. 'We heb­ben aan de hand van de cre­dits voort­du­rend ge­ke­ken hoe we met in­stal­la­tie­tech­niek nog be­ter kon­den sco­ren. We heb­ben de lat voor ons­zelf con­ti­nu ho­ger ge­legd en de markt uit­ge­daagd.'

Het in­no­va­tie­ve ver­lich­tings­sys­teem van The Ed­ge is daar het bes­te voor­beeld van. Zo is het ge­bouw vol­le­dig uit­ge­rust met de nieuw­ste ge­ne­ra­tie LED-ver­lich­ting van Phi­lips: 'E­ther­net-po­we­red LED-con­nec­ted ligh­ting'. Dit ver­lich­tings­sys­teem maakt ge­bruik van be­we­gings­sen­so­ren – die de aan- of af­we­zig­heid van men­sen waar­ne­men – en co­ded light, tech­no­lo­gie die het mo­ge­lijk maakt voor ge­brui­kers om met een smartpho­ne of ta­blet de licht­sterk­te naar wens in te stel­len. Hier­mee wordt ener­gie voor ver­lich­ting en ver­war­ming/koe­ling be­spaard. Deerns hielp niet al­leen mee om de tech­no­lo­gie tot een wer­kend con­cept te ma­ken, maar voeg­de er nog een func­ti­o­na­li­teit aan toe. De da­ta over af- aan­we­zig­heid wor­den op ad­vies van Deerns naar de kli­maat­in­stal­la­tie ge­stuurd zo­dat bij af­we­zig­heid niet hoeft te wor­den ver­warmd of ge­koeld. Zo wordt ex­tra ener­gie be­spaard.

Het in­no­va­tie­ve ver­lich­tings­plan is slechts een on­der­deel van het vol­le­di­ge in­stal­la­tie­tech­nisch con­cept dat Deerns voor The Ed­ge ont­wierp. Be­hal­ve voor het ont­werp nam Deerns ook de be­ge­lei­ding bij de aan­be­ste­ding en gun­ning voor haar re­ke­ning, even­als de di­rec­tie­voe­ring tij­dens de bouw.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht