Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Brand­vei­lig­heid

De pa­ti­ënt­vei­lig­heid in ge­val van brand kan sterk wor­den ver­hoogd door toe­pas­sing van een sprink­ler­sys­teem. Van­we­ge de fi­nan­ci­ë­le im­pli­ca­ties van wet­te­lij­ke ei­sen werd de im­ple­men­ta­tie van een sprink­ler­sys­teem in de nieuw­bouw be­lem­merd. Deerns heeft daar­om een al­ter­na­tief voor­stel ont­wik­keld voor de in­zet van een sprink­ler en de ef­fec­ti­vi­teit be­we­zen. Dit heeft ge­leid tot een kos­ten­re­duc­tie, waar­door suc­ces­vol­le im­ple­men­ta­tie mo­ge­lijk werd.

Het nieu­we zie­ken­huis­com­plex van Ter­gooi in Hil­ver­sum zal be­staan uit een zie­ken­huis­ge­bouw, een zorg­kan­toor, een lo­gis­tiek cen­trum en een par­keer­ga­ra­ge. Het pro­ject wordt ge­ka­rak­te­ri­seerd door een ster­ke fo­cus op duur­zaam­heid. De am­bi­tie voor het be­ha­len van BREEAM EX­CEL­LENT cer­ti­fi­ce­ring is on­ge­kend voor een zie­ken­huis van de­ze schaal. Deerns is een be­lang­rij­ke part­ner in de ont­wik­ke­ling van het ge­bouw, door het le­ve­ren van een sca­la aan dien­sten, waar­on­der het werk­tuig­bouw­kun­di­ge en elek­tro­tech­ni­sche ont­werp, het licht­ont­werp, ad­vi­se­ring op het ge­bied van bouw­fy­si­ca en duur­zaam­heid, als­me­de de be­ge­lei­ding van het BREEAM cer­ti­fi­ce­ringstra­ject.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Isa­la Mep­pel: eer­ste all elec­tric zie­ken­huis in Ne­der­land

Je­roen Bosch Zie­ken­huis

Isa­la Kli­nie­ken