Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
"Nu heb­ben we een ge­bouw waar on­ze klan­ten wíl­len af­sp­re­ken, het is ei­gen­lijk een ont­moe­tings­plek ge­wor­den waar­in we in­tern meer sa­men­wer­ken en ook meer ver­ban­den aan gaan met on­ze om­ge­ving."
Er­na Barèl, me­de-op­rich­ter en COO Ba­se­C­lear

Stroom­lijn

De nieuw­bouw her­bergt veel tech­niek en com­plexe lo­gis­tiek. Des­on­danks was de am­bi­tie voort­du­rend een vrien­de­lijk, open en uit­no­di­gend ge­bouw te re­a­li­se­ren, zo­wel voor klan­ten, ont­wik­kel­part­ners als stu­den­ten. Het ont­werp ken­merkt zich door vrien­de­lij­ke ron­din­gen die over­gaan in lan­ge rech­te lij­nen. Dit stream­li­ne-de­sign is ge­com­bi­neerd met veel glas.

De ont­vangst­hal op de eer­ste eta­ge is ver­bon­den met de en­tree door een gro­te, bre­de hou­ten trap. Cen­traal in het ge­bouw be­vindt zich een atri­um. Het la­bo­ra­to­ri­um en al­le tech­niek zijn sa­men­ge­bracht op de der­de eta­ge.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Lab42 Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam

ESP Lab TU Delft

Nik­hef