Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Het klop­pen­de hart van de cam­pus

Het eind­re­sul­taat is een hy­per­mo­dern, duur­zaam en ener­gie­po­si­tief hoofd­kan­toor. Het kan­toor be­staat uit vijf ver­die­pin­gen en twee on­der­ling – met twee atria – ver­bon­den ge­bou­wen. Een dy­na­mi­sche, in­no­va­tie­ve en func­ti­o­ne­le (werk)om­ge­ving voor ING-me­de­wer­kers. De tech­no­lo­gie in het pand zorgt voor slim en duur­zaam (ener­gie)ge­bruik en draagt bij aan het cre­ë­ren van ge­zon­de werk­plek­ken.

Het ING-kan­toor heeft de BREEAM-sco­re 'Out­stan­ding' be­haald, de hoogst mo­ge­lij­ke be­oor­de­ling en is het eer­ste ge­bouw in Am­ster­dam-Zuid­oost met dit cer­ti­fi­caat en één van slechts der­tig kan­to­ren in heel Ne­der­land. Het ge­bouw dankt de­ze be­oor­de­ling on­der an­de­re aan de uit­ste­ken­de iso­la­tie en ener­gie­voor­zie­ning op ba­sis van (gro­ten­deels) zon­ne-ener­gie. Op het ge­bouw zelf lig­gen 2.100 zon­ne­pa­ne­len en op een na­bij­ge­le­gen veld bij Die­men lig­gen nog eens 3.450 zon­ne­pa­ne­len. Ge­noeg stroom­voor­zie­ning om ener­gie op te wek­ken voor al­le in­stal­la­ties en voor het pand zelf. Meer dan ge­noeg zelfs, ING le­vert de over­ca­pa­ci­teit te­rug aan het net­werk. Waar­mee het ge­bouw ener­gie-po­si­tief is.

Ook in­te­res­sant, in het licht van duur­zaam­heid, is de koe­ling van het ge­bouw in de zo­mer. De Gaas­per­plas en de Ou­der­ker­ker­plas­zijn de bron­nen waar­van het koel­sys­teem ge­bruik­maakt om met op­per­vlak­te­wa­ter het he­le ge­bouw te koe­len. On­der­deel van het al­ge­me­ne wa­ter­ma­na­ge­ment is ook het toi­let­be­zoek van de men­sen in het ge­bouw; de uri­noirs en slim­me kra­nen zor­gen voor een wa­ter­be­spa­ring van maar liefst twaalf mil­joen li­ter per jaar.

Dit ge­bouw is het klop­pen­de hart van een park­ach­ti­ge cam­pus met veel groen, ruim­te voor voet­gan­gers en een ho­re­ca­pa­vil­joen. Het pand heeft bo­ven­dien een gro­te gla­zen ge­vel, dat zorgt voor ver­bin­ding met de om­ge­ving. Het com­plex past uit­ste­kend in het om­rin­gen­de ge­bied dat op dit mo­ment een ver­snel­de ont­wik­ke­ling en mo­der­ni­se­ring door­maakt. In het ge­bied wor­den on­der­ne­mers, we­ten­schap­pers en ont­wer­pers ge­sti­mu­leerd om op een cre­a­tie­ve ma­nier met el­kaar sa­men te wer­ken. Het par­kont­werp geeft niet al­leen een nieu­we im­puls aan de wijk, het sti­mu­leert ook de bi­o­di­ver­si­teit op de lo­ca­tie en het draagt bij aan so­ci­a­le bin­ding via een pu­bliek toe­gan­ke­lijk park.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht

Tri­odos