Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Voor een BREEAM Out­stan­ding-clas­si­fi­ca­tie moet ook het ge­bouw mak­ke­lijk re­cy­cle­baar zijn. Door de ver­die­pin­gen ho­ger te ma­ken en ka­mers gro­ter (28 vier­kan­te me­ter in plaats van het Am­ster­dam­se ge­mid­del­de van 18 m2) zou het ho­tel op ter­mijn ook een kan­toor­func­tie kun­nen krij­gen. De ra­men zijn niet van dub­bel glas maar van tri­ple glas. Na­tuur­lijk is er over­al led-ver­lich­ting, die min­der warm­te pro­du­ceert waar­door er in de zo­mer min­der ge­koeld hoeft te wor­den. Er ko­men vleer­muis­kas­ten aan de bui­ten­muur en een in­sec­ten­ho­tel. Het ho­tel is in 2021 on­der­schei­den met de prijs BNA Bes­te Ge­bouw van het jaar.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht