Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Prijs­win­nen­de trans­for­ma­tie

Het nieu­we film­huis is in ok­to­ber 2016 ge­o­pend en werd in 2017 ge­no­mi­neerd voor de NRP Gul­den Fe­niks in de ca­te­go­rie Trans­for­ma­tie. De trans­for­ma­tie van de voor­ma­li­ge elek­tri­ci­teits­cen­tra­le en ke­tel­hui­zen zorg­de er­voor dat het nieu­we cul­tuur­clus­ter De Tim­mer­fa­briek tot le­ven kwam. Het com­plex kan weer mi­ni­maal vijf­tig jaar mee en is een ab­so­lu­te aan­winst voor de wijk en de stad.

"De aan­slui­ting op de stads­ver­war­ming van het com­plex, zorgt er­voor dat de voor­ma­li­ge ener­gie­cen­tra­le 'Sp­hinx' zijn ener­gie be­trekt uit de rest­warm­te van een in­du­stri­eel be­drijf: pa­pier­fa­briek Sap­pi. Zo leeft het in­du­stri­ë­le ver­le­den van Maas­tricht straks voort."


In de drie hal­len van de voor­ma­li­ge fa­briek be­vin­den zich nu zes film­za­len. Door drie van de za­len deels in de grond te re­a­li­se­ren, kon de ou­de kap­con­struc­tie in­tact blij­ven, met als re­sul­taat het be­houd van de ka­rak­te­ris­tie­ke uit­stra­ling van de fa­briek, waar­on­der de oor­spron­ke­lij­ke ge­vels met sta­len ko­zij­nen en schoor­ste­nen. Die zijn ge­de­mon­teerd, ge­rei­nigd en daar­na ver­duur­zaamd en te­rug­ge­plaatst.

De Sp­hinx is aan­ge­slo­ten op de stads­ver­war­ming van Maas­tricht, waar­door de rest­warm­te van een in­du­stri­eel be­drijf uit de wijk nu het com­plex ver­warmt. Slim­me op­los­sin­gen zor­gen voor de iso­la­tie van de hal. Denk aan voor­zet­wan­den op zit­hoog­te in com­bi­na­tie met vloer­ver­war­ming en ven­ti­la­to­ren, die om­hoog­ge­dre­ven warm­te weer naar be­ne­den af­voe­ren. Met als re­sul­taat dat het res­tau­rant kan func­ti­o­ne­ren met mi­ni­ma­le ener­gie­kos­ten.

Meer over de re­a­li­sa­tie van Lu­mi­è­re is te le­zen in iD ma­ga­zi­ne, edi­tie 10.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Tri­odos