Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Slim­me tech­no­lo­gie

De ba­sis van het ge­bouw is een di­gi­ta­le in­fra­struc­tuur die al­les en ie­der­een bin­nen de mu­ren met el­kaar ver­bindt. Via een smartpho­ne-app kun­nen ge­brui­kers hun werk­plek naar hun ei­gen hand zet­ten met het re­ge­len van ver­lich­ting, tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid en het CO2-ni­veau. Met de­zelf­de tech­no­lo­gie kun­nen ge­brui­kers ook snel col­le­ga's lo­ka­li­se­ren, de be­zet­tings­graad con­tro­le­ren, toe­gang krij­gen tot de par­keer­ga­ra­ge of ver­ga­der­za­len boe­ken. De­ze ge­a­van­ceer­de di­gi­ta­le in­fra­struc­tuur is flexi­bel en daar­mee klaar voor de toe­komst. Op ba­sis van de wen­sen van huur­ders en ge­brui­kers kun­nen er een­vou­dig ex­tra dien­sten wor­den toe­ge­voegd. Zo blijft ED­GE Olym­pic struc­tu­reel bij­dra­gen aan het com­fort, pro­duc­ti­vi­teit en cre­a­ti­vi­teit van de ge­brui­kers.

Duur­zaam en ge­zond

ED­GE Olym­pic is gro­ten­deels cir­cu­lair en ont­wik­keld met een groot res­pect voor on­ze leef­om­ge­ving. De ba­sis van het kan­toor­ge­bouw wordt ge­vormd door een oud, be­staand pand waar­van de le­vens­duur ver­stre­ken was. In plaats van het ge­bouw te slo­pen, is er ge­ko­zen voor her­ont­wik­ke­ling. De ba­sis­struc­tuur was na­me­lijk nog uit­ste­kend bruik­baar. Zo was het niet no­dig om nieu­we grond­stof­fen te ge­brui­ken. De ma­te­ri­a­len van het ou­de ge­bouw die niet meer bruik­baar wa­ren, heb­ben bo­ven­dien zo­veel mo­ge­lijk een nieu­we be­stem­ming ge­kre­gen bin­nen de nieu­we ver­sie van het pand.

De ou­de na­tuur­ste­nen ge­vel doet nu bij­voor­beeld dienst als vloer op de be­ga­ne grond. De nieu­we ma­te­ri­a­len heb­ben al­le­maal een na­tuur­lij­ke ba­sis. Bo­ven­dien is er nu al ge­dacht aan het mo­ment dat de le­vens­duur van het ge­bouw is ver­stre­ken. De bo­ven­ste twee ver­die­pin­gen heb­ben bij­voor­beeld een hou­ten con­struc­tie die re­la­tief een­vou­dig ge­de­mon­teerd kan wor­den voor toe­kom­stig her­ge­bruik. Dit deel van het ge­bouw is dan ook crad­le-to-crad­le ge­cer­ti­fi­ceerd.

BREEAM en WELL

De ver­lich­ting van het ge­bouw be­staat uit LED. Ge­brui­kers er­va­ren dit als dag­licht (90% ge­lijk aan dag­licht) en ra­ken er min­der snel ver­moeid door. Ver­ge­le­ken met de tra­di­ti­o­ne­le TL-ver­lich­ting ver­bruikt het daar­naast veel min­der ener­gie en is de le­vens­duur ve­le ma­len lan­ger.

De af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben OVG en Deerns veel met el­kaar ge­spro­ken over het kan­toor van de toe­komst. Het re­sul­taat is een ge­bouw dat on­der meer is voor­zien van ener­gie­la­bel A+++ en van de hoogst mo­ge­lij­ke cer­ti­fi­ce­rin­gen voor duur­zaam­heid (BREEAM Ex­cel­lent), ge­zond­heid en wel­be­vin­den (WELL Gold).

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht