Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Bij­zon­der­he­den

In di­ver­se work­shops sa­men met Kraaij­van­ger Ar­chi­tects, ABT en de op­dracht­ge­ver zijn een aan­tal bij­zon­de­re uit­gangs­pun­ten ge­han­teerd om tot het uit­ein­de­lij­ke ont­werp te ko­men. Uit­gangs­punt voor het ge­he­le ont­werp is de tri­as ener­ge­ti­ca. Als eer­ste ge­dach­te: wat niet bin­nen komt (kou­de/ warm­te/ zon­in­stra­ling), hoeft ook niet met in­stal­la­ties weg­ge­haald te wor­den. Een voor­beeld hier­van zijn al­le glas­par­tij­en. De ge­wens­te trans­pa­ran­tie van het ge­bouw kon be­hou­den blij­ven door ge­prin­te be­gla­zing in de­len van het atri­um.

Het ont­werp

In de Old Farm zijn de lunch­room, een aan­tal kan­toor­plek­ken, de Art Room en een day­ca­re ge­si­tu­eerd. Hier is ge­pro­beerd zo­veel mo­ge­lijk de­tails in tact te la­ten of in ori­gi­ne­le toe­stand te­rug te bren­gen. De hoof­den­tree van de school be­vindt zich in het atri­um. Te­vens in het atri­um een ba­lie en een bi­bli­o­theek die als vi­de half de ruim­te in steekt. Door de maxi­ma­le hoog­te is de New Barn deels ver­diept aan­ge­legd. In dit ge­bouw­deel zijn de daad­wer­ke­lij­ke les­lo­ka­len ge­si­tu­eerd. Te­vens is hier de tech­nie­kruim­te ge­plaatst.

Pha­se Chan­ging Ma­te­ri­als (PCM)

Het dak van het atri­um is een in­te­gra­le sa­men­wer­king ge­weest tus­sen al­le par­tij­en. Het sta­len pro­fiel dak is voor­zien van be­ton­mor­tel met een per­cen­ta­ge PCM. In dit mor­tel zijn wa­ter­voe­ren­de lei­din­gen ge­legd. Te­za­men wordt dit een pas­sief kli­maat­dak. Op war­me da­gen func­ti­o­neert het dak als koel­pla­fond en op kou­de da­gen als stra­lings­pla­fond.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht