Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De Haag­se Me­tho­diek

Bin­nen de be­vei­li­gings­op­zet is ge­bruik ge­maakt van De Haag­se Me­tho­diek (DHM). Doel van DHM is een op be­leid ge­ba­seerd, in­te­graal pak­ket van be­vei­li­gings­maat­re­ge­len, waar­mee mo­ge­lij­ke in­ci­den­ten zo­da­nig be­heerst kun­nen wor­den dat de­ze geen on­aan­vaard­ba­re ge­vol­gen voor de or­ga­ni­sa­tie heb­ben. Hier­bij wor­den zo­wel or­ga­ni­sa­to­ri­sche, bouw­kun­di­ge en elek­tro­ni­sche (O-B-E in het jar­gon) maat­re­ge­len toe­ge­past. Aan de ba­sis van het pak­ket van maat­re­ge­len staan drei­gings­ri­si­co's en daar­op vol­gen­de ri­si­co­ana­ly­ses. De­ze laat­ste zijn op uni­for­me en con­se­quen­te wij­ze wor­den uit­ge­voerd.

De dienst­ver­le­ning be­sloeg ook het hart van het ge­bouw, de GCMK. Door het ka­rak­ter van de GCMK (24/7 ope­ra­ti­o­neel) zijn de lay­out en voor­zie­nin­gen cru­ci­aal. Te den­ken valt dan aan een op­ti­ma­le op­stel­ling van meu­bels, in­clu­sief de zicht­lij­nen, maar ook aan ad­vies op meer tech­ni­sche za­ken zo­als de be­hoef­te aan te mo­ni­to­ren in­for­ma­tie van ex­ter­ne lo­ca­ties en ver­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den bin­nen meld­ka­mer­sys­te­men.

Open, trans­pa­rant en vei­lig

Door de­ze aan­pak is het ge­bouw open en trans­pa­rant waar dat kan en qua be­vei­li­ging ge­slo­ten waar dat moet, in­clu­sief de door ons ge­ad­vi­seer­de be­vei­li­gings­schil­len en sterk­tes van bouw­kun­di­ge schei­den en in­clu­sief een ad­vies op de lo­gis­tiek van de be­vei­li­ging. On­der­deel hier­van is een be­pa­ling van de ca­pa­ci­teit van de door­gang­af­slui­tin­gen tus­sen be­vei­li­gings­zo­nes. Ten slot­te is daar waar or­ga­ni­sa­tie en bouw­kun­de on­vol­doen­de soe­laas bood via elek­tro­ni­sche mid­de­len de vei­lig­heid op het ge­wens­te ni­veau ge­bracht, door ont­wik­ke­ling van een in­te­graal ca­me­ra­plan, elek­tro­nisch toe­gangs­be­heer en be­die­ning en sig­na­le­ring op af­stand. Een voor het oog en de be­le­ving open en trans­pa­rant ge­bouw, maar goed be­vei­ligd waar het moet. Een bun­ker waar het no­dig is zon­der de uit­stra­ling daar­van.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht