Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Wie van­daag ta­lent­vol­le me­de­wer­kers aan zijn be­drijf wil bin­den, moet meer bie­den dan een goed ar­beids­voor­waar­den­pak­ket. Me­de­wer­kers en kan­di­daat-me­de­wer­kers hou­den im­mers ook re­ke­ning met de uit­stra­ling van het ge­bouw, de in­de­ling én met het com­fort en het bin­nen­kli­maat. Met zijn ele­gan­te con­tou­ren en vol­le­dig trans­pa­ran­te ge­vels is het nieu­we kan­toor­ge­bouw van Da­no­ne een eta­la­ge van mo­dern on­der­ne­mer- en werk­ge­ver­schap, waar­in duur­zaam­heid en ge­zond­heid cen­traal staan. Deerns is ver­ant­woor­de­lijk voor het in­stal­la­tie­tech­nisch ont­werp, het smart buil­ding con­cept en de WELL- en LEED-cer­ti­fi­ce­ring.

Warm­te Kou­de Op­slag, zon­ne­pa­ne­len en smart buil­ding

Een op­ti­maal ge­bruik van het dag­licht, de iso­le­ren­de en licht­we­ren­de kwa­li­tei­ten van de be­gla­zing, de on­der­grond­se Warm­te Kou­de Op­slag (wko-bron) en zon­ne­pa­ne­len op het dak voor duur­za­me ener­gie­op­wek­king zijn cru­ci­aal voor de uit­ste­ken­de LEED-sco­res. Het smart buil­ding con­cept, dat Deerns ont­wik­kel­de, stemt de ver­lich­ting, tem­pe­ra­tuur en ven­ti­la­tie in el­ke ruim­te af op de be­hoef­te van het mo­ment, waar­door ener­gie­ver­spil­ling wordt voor­ko­men. Ver­der wordt ook het re­gen­wa­ter in het om­lig­gen­de park ge­re­cu­pe­reerd en her­ge­bruikt. En waar mo­ge­lijk zijn duur­zaam ge­pro­du­ceer­de ma­te­ri­a­len ge­bruikt, die na hun le­vens­cy­clus vol­gens het Crad­le-to-Crad­le-prin­ci­pe ge­re­cy­cleerd kun­nen wor­den.

On­par­tij­dig ad­vies maakt in­druk

De in­breng van Deerns was zeer be­lang­rijk voor het sla­gen van het pro­ject. "De spe­ci­a­lis­ten van Deerns dach­ten goed mee, kwa­men met goe­de idee­ën en voor­stel­len en na­men vaak het voor­touw, on­der meer met een lijst van pun­ten waar­mee ex­tra kos­ten en in­span­nin­gen ho­ge­re WELL- en LEED-sco­res ge­re­a­li­seerd kon­den wor­den. Hun on­af­han­ke­lij­ke ad­vie­zen wa­ren al­tijd in het be­lang van het pro­ject, ook als dat niet al­tijd in het be­lang van de pro­ject­ont­wik­ke­laar was," zegt Gra­ve­ma­ker. "Ons per­so­neel werd van meet af bij het pro­ces be­trok­ken. Ze zijn dan ook en­thou­si­ast over hun nieu­we kan­toor, dat een be­lang­rijk wa­pen wordt voor ons wer­vings­be­leid."

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht