Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Lei­din­gen pro­mi­nent in het zicht

Bij het in­pas­sen van de in­stal­la­ties, lei­din­gen en ka­bel­go­ten maakt Deerns even­eens door­dacht ge­bruik van de be­staan­de mo­ge­lijk­he­den. Om­dat er geen ruim­te is voor een cen­traal kli­maat­sys­teem, wordt het kli­maat de­cen­traal ge­re­geld van­uit tien lucht­be­han­de­lings­kas­ten, ver­deeld over de lo­ze ruim­tes bo­ven de ver­die­pin­gen. De kas­ten staan dus niet op het dak, wat het mo­nu­men­ta­le aan­zicht van het com­plex enorm zou aan­tas­ten. Op an­de­re plek­ken komt de tech­niek juist pro­mi­nent in het zicht. De in­du­stri­ë­le aan­blik van lei­din­gen en ka­bel­go­ten sluit aan op het be­staan­de lei­ding­werk en het so­be­re, func­ti­o­ne­le ka­rak­ter van het ge­van­ge­nis­ge­bouw. Bo­ven­dien wordt zo voor­ko­men dat het ge­bouw 'een mu­se­um' wordt.

Ge­van­ge­nis­mu­ren die­nen als iso­la­tie

BS­A's ho­ge com­fort- en duur­zaam­heids­am­bi­ties (BREEAM NL Very Good) wor­den ge­re­a­li­seerd met een ge­ïn­te­greerd pak­ket aan slim­me, prak­ti­sche op­los­sin­gen dat is af­ge­stemd op de unie­ke si­tu­a­tie. De ge­vraag­de for­se ener­gie- en CO2-be­spa­rin­gen wor­den voor­al be­reikt door ge­bruik te ma­ken van de be­staan­de ge­bouw­kwa­li­tei­ten, zo­als de dik­ke ge­van­ge­nis­mu­ren die als iso­la­tie en warm­te­buf­fer fun­ge­ren. Daar­naast hou­den ver­war­mings­ele­men­ten aan de ge­vel koude­stra­ling te­gen en voor­komt een goe­de kier- en naad­dich­ting tocht en warm­te­ver­lies.

Fijn­stof en ver­keers­la­waai wor­den bui­ten ge­hou­den door ven­ti­la­tie met ge­fil­ter­de bui­ten­lucht en spe­ci­a­le voor­zet­ra­men. In de sport­zaal mi­ni­ma­li­se­ren zwe­ven­de vloe­ren de ge­luids­over­last in de les­lo­ka­len er­on­der. En op de be­ga­ne grond ko­men damp­o­pen ma­te­ri­a­len, zo­dat het vocht weg kan zon­der scha­de aan te rich­ten.

'Be­reid om te ge­ven en ne­men'

Bij het ont­wer­pen voor de trans­for­ma­tie komt het voor­al aan op een goe­de sa­men­wer­king en af­stem­ming: Ar­chi­tect Eve­lien van Beek van Ate­lier PRO: "Dat gaat hier hart­stik­ke goed. Deerns komt steeds met goe­de op­los­sin­gen, die het keu­rig in 3D pre­sen­teert, zo­dat ie­der­een ze goed kan be­kij­ken. Dat is su­per." Pro­ject­di­rec­teur Fred Gan­se­voort: "Ie­der­een komt met idee­ën en is be­reid om te ge­ven en te ne­men. Dan blijkt maar weer: als de druk hoog ge­noeg is, ko­men de op­los­sin­gen van­zelf op ta­fel."

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht

Tri­odos