Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Kli­maa­to­lo­gisch ont­werp

Deerns was ver­ant­woor­de­lijk voor het (kli­ma­to­lo­gisch) ont­werp van de vi­tri­nes, die door Mey­vaert zijn ge­bouwd. Goe­de koe­ling zorgt voor ster­ke re­du­ce­ring van al­le che­mi­sche re­ac­ties met het pa­pier, waar­door het ver­ou­de­rings­pro­ces grof­weg met een fac­tor 4 kan wor­den ver­laagd. Het kli­maat in de vi­tri­nes en de vi­tri­ne­kas­ten zelf be­scher­men de ge­schrif­ten daar­naast te­gen vocht, tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen, tril­lin­gen en lucht­ver­ont­rei­ni­ging.

Ge­kli­ma­ti­seer­de spouw

Op ba­sis van ri­si­co­ana­ly­ses en work­shops met be­trok­ken par­tij­en als Deerns, de TU Eind­ho­ven, Peutz en in­ge­ni­eurs­bu­reau PHY­SI­TEC koos de An­ne Frank Stich­ting voor een dub­bel­wan­di­ge vi­tri­ne met een ge­kli­ma­ti­seer­de spouw. De dag­boe­ken wor­den hier­door niet di­rect, maar in­di­rect ge­kli­ma­ti­seerd. Een lucht­in­laat koelt de on­der­kant van de bin­nen­vi­tri­ne en spe­ci­aal ont­wor­pen RVS in­blaas­voor­zie­nin­gen zor­gen er ver­vol­gens voor dat de ge­koel­de lucht - via de zij­pa­ne­len - over de bin­nen­ste vi­tri­ne wordt ge­bla­zen. Hier­mee wor­den de bin­nen­ste vi­tri­nes al­tijd op een con­stan­te tem­pe­ra­tuur van 17 gra­den ge­hou­den, zon­der dat ze di­rect bloot­staan aan schom­me­lin­gen in tem­pe­ra­tuur of lucht­voch­tig­heid. Dat maakt de­ze vorm van kli­ma­ti­se­ren ex­tra vei­lig.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht