Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Deerns laat ge­bou­wen wer­ken voor men­sen

Waar staan wij voor

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in ad­vies, ont­werp en uit­voe­rings­be­ge­lei­ding op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca, ener­gie­voor­zie­ning en duur­zaam­heid. On­ze ex­per­ti­ses dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.

On­ze ex­perts ken­nen de uit­da­gin­gen waar on­ze op­dracht­ge­vers mee te ma­ken heb­ben. In de mark­ten waar­in we ac­tief zijn, met na­me clean tech­no­lo­gy, da­ta­cen­ters, ge­zond­heids­zorg, lucht­ha­vens en vast­goed, we­ten we wat er speelt én wat er no­dig is om tot een suc­ces­vol­le op­los­sing te ko­men. We zijn in staat snel tot een pas­send ad­vies en ont­werp te ko­men, kun­nen bouw­be­ge­lei­ding van in­stal­la­ties ver­zor­gen en le­ve­ren na­zorg. Zo­dat er uit­ein­de­lijk ge­bou­wen ont­staan die wer­ken voor men­sen.

On­ze mis­sie

Het is on­ze mis­sie om sa­men te wer­ken aan een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de ge­bouw­de om­ge­ving, al­tijd re­ke­ning hou­dend met de wen­sen van ge­brui­kers en de toe­komst­be­sten­dig­heid van ge­bou­wen. Zo la­ten we ge­bou­wen wer­ken voor men­sen.

On­ze vi­sie

Voort­bor­du­rend op on­ze mis­sie zijn er vier on­der­de­len waar we, met on­ze part­ners en me­de­wer­kers, voort­du­rend aan wer­ken:

  • Een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de ge­bouw­de om­ge­ving en maat­schap­pij le­ve­ren. We vin­den het on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid om voor toe­komst­be­sten­di­ge, CO2-neu­tra­le, ener­gie­zui­ni­ge en duur­za­me ge­bou­wen te zor­gen.
  • Toe­ge­voeg­de waar­de cre­ë­ren. Bij al­les wat we doen, den­ken we van­uit het le­ve­ren van waar­de, zo­wel voor op­dracht­ge­vers als ge­brui­kers van ge­bou­wen. Om op­ti­maal toe­ge­voeg­de waar­de te kun­nen bie­den, zijn we graag zo vroeg mo­ge­lijk be­trok­ken bij pro­jec­ten.
  • On­ze (pro­ject)aan­pak. On­ze pro­ces­ma­ti­ge aan­pak zorgt er­voor dat we ge­struc­tu­reerd, ef­fi­ci­ënt en ef­fec­tief tot re­sul­taat ko­men. We zijn toe­ge­wijd om door con­ti­nu bij te le­ren de waar­de van on­ze dien­sten en ser­vi­ces te blij­ven ver­be­te­ren.
  • On­ze cul­tuur van on­der­ne­mer­schap en ont­wik­ke­ling. On­ze open cul­tuur wordt ge­ken­merkt door de wil om be­ter te wor­den, de bes­te op­los­sin­gen en ont­wer­pen te be­den­ken voor op­dracht­ge­vers en slim, ef­fi­ci­ënt en pret­tig sa­men te wer­ken.

Aan de ba­sis hier­van lig­gen on­ze kern­waar­den:

  • Des­kun­dig­heid. On­ze ex­perts we­ten wat er speelt in de markt, bij on­ze op­dracht­ge­vers, de ge­brui­kers van een ge­bouw, on­ze part­ners en ove­ri­ge sta­ke­hol­ders van een pro­ject. Daar­door zijn we snel in staat om tot maat­werk­op­los­sin­gen te ko­men. We den­ken voort­du­rend na over hoe we toe­ge­voeg­de waar­de kun­nen le­ve­ren.
  • On­der­ne­mer­schap. Of het nu een ad­vi­seur, ma­na­ger of an­de­re me­de­wer­ker is, bij Deerns zoekt ie­der­een naar be­te­re werk­wij­zen, ne­men we al­le­maal on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid en is in­no­va­tie al­tijd top of mind. On­ze men­sen zijn zo ei­gen­lijk on­der­ne­mers in hun ei­gen vak­ge­bied.
  • Re­pu­ta­tie­ge­richt­heid. De wen­sen van on­ze op­dracht­ge­vers én van ge­bouw­ge­brui­kers zijn voor ons van groot be­lang. Duur­za­me klant­ge­richt­heid en re­sul­taat op lan­ge ter­mijn zijn voor ons dan ook be­lang­rij­ker dan 'quick wins'. We in­ves­te­ren in on­ze re­la­ties en wil­len on­ze re­pu­ta­tie van klant­ge­richt­heid en des­kun­dig­heid al­tijd ver­der ver­ster­ken.
  • In­te­gri­teit. We ge­dra­gen ons ver­ant­woord, in­te­ger en pro­fes­si­o­neel ten aan­zien van ie­der­een met en voor wie wij wer­ken. Het be­lang van op­dracht­ge­vers, maat­schap­pe­lij­ke be­hoef­ten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, res­pect voor ge­drags­re­gels en duur­za­me op­los­sin­gen staan bij ons hoog in het vaan­del.
  • Sa­men­wer­king. Door ef­fec­tief en ef­fi­ci­ënt sa­men te wer­ken met on­ze part­ners in een pro­ject, to­nen we on­ze meer­waar­de. We de­len on­ze ken­nis en er­va­ring graag om­dat we we­ten dat dit tot suc­ces­vol­le sa­men­wer­kin­gen leidt.
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht