CO2-prestatieladder


Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onze missie. Ons beleid van energie- en emissiereductie speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben onze doelstellingen en activiteiten op dit gebied laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder. Deze methodiek is in 2009 door ProRail ontwikkeld en wordt nu door veel bedrijven in de bouw, maar ook in andere sectoren, toegepast. Lees hier meer over de CO2-prestatieladder.

Deerns is gecertificeerd op niveau 5. Zie certificaat 2017.

Inzicht

3.A.1

Certificaten groene stroom kantoor Rijswijk en Groningen

4.A.

4.A.3

Review Chain Analysis Real Estate by Stimular 2016
Review Ketenanalyse datacenters en ziekenhuizen CE Delft
Review Deerns CO2-voetafdruk 2015 CE Delft
Review van ketenanalyse datacenters en ziekenhuizen door CE Delft
Review van ketenanalyse woon-werkverkeer door CE Delft

Reductie

3.B.1
MVO-beleid en doelstellingen 

3.B.2
Samenvatting van Energie Monitoring Systeem (EMS)

4.B.2

Brochures MVO

Publicatiemiddelen 

3.C
MVO-beleid en doelstellingen
- Deerns iD E-zine

- Deerns iD magazine

- MVO-brochure (zie punt 4.B.2)

Participatie

3.D.1
Beschrijving van ketenactiviteiten

Participatie Maatschappelijke CO2-reductieprogramma’s  

Duurzame ideeën tot leven brengen op het gebied van bouwfysica, energieconcepten en installatietechniek is de kern van onze bedrijfsactiviteit. Door het ontwikkelen en laten realiseren van deze concepten, wordt standaard bespaard op energie, water en andere grondstoffen - met als gevolg een vermindering van de CO2-uitstoot. Via de Deerns Multiplier laten we zien hoeveel CO2-uitstoot we jaarlijks besparen met onze top 10 projecten afgezet tegen onze eigen CO2-uitstoot.

Naast de reductie van CO2-uitstoot die we kunnen realiseren door het uitoefenen van ons vak, hechten we er grote aan om onze kennis op dit gebied tot uiting te brengen in de participatie in diverse maatschappelijke organisaties. Hiertoe zijn we diverse partnerschappen en samenwerkingsverbanden aangegaan. Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven waarbij wij betrokken zijn.

Deze samenwerkingsverbanden zijn divers van aard, maar streven uiteindelijk allemaal naar een duurzamere samenleving, veelal door CO2-uitstoot te voorkomen of te reduceren. Deerns participeert deze instellingen door zijn kennis actief in te brengen of door actief deel te nemen aan de verschillende reductieprogramma’s.

 • Klimaatcoalitie

  Om organisaties, bedrijven en overheden te ondersteunen met klimaatneutraal ondernemen hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Klimaatverbond, MVO Nederland en Natuur en Milieu de handen ineengeslagen. Samen met de deelnemers, waarvan Deerns er een is, wordt gebouwd aan een sterke coalitie klimaatneutraal ondernemen voor 2050 de norm te maken. Deerns heeft de code of conduct ondertekend waarin we aangeven voor 2050 klimaatneutraal te opereren. Het eerstvolgende meetpunt van de klimaatcoalitie is in 2020: dan formuleren de leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie een klimaat-ambitie voor een kortere termijn.

 • Duurzaam regeerakkoord

  Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het realiseren van deze zeventien doelen maakt de wereld tot een betere plek in 2030. Een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties, waarvan Deerns er een is, benadrukt hoe belangrijk deze agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Belangrijk voor de samenleving wereldwijd, maar ook voor een veerkrachtige Nederlandse economie en een gezonde Nederlandse samenleving als onlosmakelijk onderdeel van de mondiale samenleving. De coalitie dringt erop aan om een aantal punten mee te nemen in het te sluiten regeerakkoord.

 • Blue Building Institute

  Het Blue Building Institute is een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn en de gebouwde omgeving dat op de PROVADA in 2016 een vliegende start heeft gemaakt. De beweging rondom gezonde gebouwen, de zogenaamde blue buildings, is toen in gang gezet met een aantal founding partners. Het BBI gaat de uitdaging aan om nieuwe business modellen te ontwikkelen op het grensvlak van mens, gebouw en technologie. Ook zet BBI zich in om samen met de partners en het International Well Building Institute de WELL Building Standard toepasbaar te maken voor de Nederlandse markt en daarmee deze nieuwe leidraad beschikbaar te maken ter ondersteuning van gezonde en mensgeorienteerde gebouwen en gebieden. Deerns is partner van het Blue Building Institute.

 • PitZtop

  PitZtop is de naam van een innovatief, economisch duurzaam hospitality community concept, dat een wezenlijke bijdrage levert aan het opbouwen van een zelfstandig leven van nieuwkomers in de lokale samenleving. Die nieuwkomers zullen beter en sneller hun plek vinden in de samenleving, als zij samen met lokale inwoners toegang hebben tot ontmoetingsplekken, zo is de filosofie. PitZtop, waaraan nieuwkomers bij de realisatie een actieve bijdrage leveren, voorziet daarin. Het is de plek waar de lokale bevolking en de nieuwkomers elkaar treffen; waar de wij-en-zijsamenleving overgaat in de ‘onze’ samenleving. Deerns is actief betrokken bij de ontwikkeling van het concept.

 • Dutch Green Building Council

  Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Deerns is ‘founding partner’ en medeontwikkelaar van BREEAM-NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Deerns is ook lid van de Amerikaanse variant van deze organisatie, de US Green Building Council (USGBC).

  Door proactief vakkennis te delen met de DGBC worden standaarden voor duurzaamheid in de bouw geïnitieerd en geïmplementeerd. BREEAM-NL is hier een voorbeeld van.

 • Duurzaamgebouwd.nl

  Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat is de zin en de onzin hiervan? Om alle betrokkenen een stap op weg te helpen, heeft OVG Projectontwikkeling het initiatief genomen om met een groep Nederlandse experts een digitaal kennisplatform op te zetten over dit onderwerp, www.duurzaamgebouwd.nl. Deerns is partner van dit digitale platform.

  Via dit platform wil Deerns de aandacht vestigen op de rol die de bouwsector heeft op het gebied van het maatschappelijke thema ‘verantwoordelijk en duurzaam bouwen’. 
 • CO2-Prestatieladder

  De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Deerns is gecertificeerd op niveau vijf.

  Deerns wil gestandaardiseerd en aantoonbaar duurzaam ondernemen. Daarom zijn we gecertificeerd via de CO2-prestatieladder en volgens de normen van ISO14001.
 • Climate Neutral Group

  Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaat-neutrale wereld! Via deze organisatie compenseert Deerns alle CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijke vliegkilometers. Aangezien duurzame alternatieven voor vliegverkeer nog niet voorhanden zijn, compenseert Deerns zijn noodzakelijke vliegverkeer voor bedrijfsuitvoering via de Climate Neutral Group.