Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Maat­schap­pe­lijk  ver­ant­woord on­der­ne­men

MVO

Bij Deerns dra­gen we bij aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. On­ze ad­vie­zen, con­cep­ten en ont­wer­pen zor­gen voor ge­bou­wen die wer­ken voor men­sen. Dat be­te­kent dat ze ge­zond, ener­gie­zui­nig en com­for­ta­bel zijn. In al­les wat we doen, zijn we ons be­wust van het be­lang om zo ver­ant­woord mo­ge­lijk te han­de­len.

Duur­zaam en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord: cen­traal in ons werk en on­ze or­ga­ni­sa­tie

Duur­zaam­heid staat cen­traal in ons werk. Het is een es­sen­ti­eel punt in al­le mark­ten waar­in we ac­tief zijn en bij al­le werk­zaam­he­den die wij uit­voe­ren. We hel­pen on­ze op­dracht­ge­vers om met slim­me en ef­fi­ci­ën­te op­los­sin­gen ener­gie te be­spa­ren en de uit­stoot van CO2 te be­per­ken. On­ze ont­wer­pen zijn zo duur­zaam mo­ge­lijk en dank­zij on­ze ken­nis van bouw­fy­si­ca en in­stal­la­tie­tech­niek be­per­ken we de ener­gie­vraag van ge­bou­wen. Maar niet al­leen bij gro­te pro­jec­ten den­ken we aan de we­reld om ons heen. Ook bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie is dat het ge­val, bij­voor­beeld met ons mo­bi­li­teits­be­leid.

We sti­mu­le­ren het ge­bruik van het open­baar ver­voer. Ons hoofd­kan­toor is naast het Cen­traal Sta­ti­on in Den Haag ge­ves­tigd. Ook on­ze an­de­re kan­to­ren be­vin­den zich zo­veel mo­ge­lijk vlak­bij een OV-knoop­punt. Zo zor­gen we er­voor dat me­de­wer­kers én klan­ten het OV kun­nen ne­men en ver­la­gen we on­ze CO2-foot­print. Me­de­wer­kers krij­gen een ho­ge­re ver­goe­ding wan­neer ze met de fiets naar het werk ko­men. We ma­ken daar­naast al­leen ge­bruik van elek­tri­sche lea­se­au­to's.

Ook qua huis­ves­ting wil­len we zo duur­zaam mo­ge­lijk zijn. Het ener­gie­ver­bruik in on­ze ge­bou­wen wordt con­ti­nu ge­mo­ni­t­ord en ver­ge­le­ken met de ben­ch­mark. Zo wer­ken we el­ke dag aan een duur­za­me we­reld.

Wilt u meer we­ten over on­ze ac­ti­vi­tei­ten in het ka­der van maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men? Down­load on­der­aan de­ze pa­gi­na ons meest re­cen­te MVO-ver­slag.

Ge­drags­co­de

Uit on­ze kern­waar­den blijkt dat we veel waar­de hech­ten aan kwa­li­teit en in­te­gri­teit. We ne­men on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ten op­zich­te van on­ze op­dracht­ge­vers, de maat­schap­pij en on­ze col­le­ga's. In het Deerns Con­ve­nant zijn on­ze waar­den en ver­plich­tin­gen vast­ge­legd. De­ze ge­drags­co­de is van toe­pas­sing op al on­ze me­de­wer­kers en vormt da­ge­lijks de lei­draad in on­ze ma­nier van wer­ken. De vol­le­di­ge ge­drags­co­de van Deerns is hier te down­lo­a­den.

ISO-ge­cer­ti­fi­ceerd

Deerns is ISO-ge­cer­ti­fi­ceerd op het ge­bied van kwa­li­teits­ma­na­ge­ment (ISO-9001) en mi­li­eu­ma­na­ge­ment (ISO-14001). Hier­mee vol­doen we aan in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de stan­daar­den en wordt ge­waar­borgd dat we kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en ver­ant­woord (mi­li­eu­vrien­de­lijk) wer­ken.