Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht

Pu­bliek vast­goed

Bij pu­blie­ke vast­goed­pro­jec­ten, zo­als over­heids­ge­bou­wen, speelt sta­ke­hol­der­ma­na­ge­ment een be­lang­rij­ke rol bij het ma­ken van de juis­te af­we­gin­gen. Met na­me op het ge­bied van duur­zaam­heid en ge­zond­heid lig­gen de am­bi­ties vaak ex­tra hoog. Deerns heeft veel er­va­ring in het be­wa­ken van de ba­lans tus­sen het bud­get en de in­ves­te­ring bij pu­blie­ke vast­goed­pro­jec­ten. We be­spre­ken, het liefst zo vroeg mo­ge­lijk in het pro­ces, sa­men met de (eind)ge­brui­kers het pro­gram­ma van ei­sen en gaan na of de ge­maak­te keu­zes ook dat­ge­ne zijn waar zij be­hoef­te aan heb­ben én of dit bin­nen het be­schik­ba­re bud­get te re­a­li­se­ren valt.

On­der­wijs

Maat­schap­pe­lij­ke en tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen ma­ken dat de func­tie van een on­der­wijs­ge­bouw in een rap tem­po ver­an­dert. Ze­ker nu on­der­wijs op af­stand steeds meer de norm wordt, vraagt dit om mo­der­ne ICT-voor­zie­nin­gen en flexi­be­le ruim­tes. Door het slim in­zet­ten van da­ta kan met be­hulp van smart buil­ding tech­no­lo­gie in­ge­speeld wor­den op bij­voor­beeld de be­zet­ting en het ge­bruik van een ruim­te bin­nen een on­der­wijs­ge­bouw. Deerns helpt op­dracht­ge­vers in het on­der­wijs met to­taal­op­los­sin­gen om de pres­ta­ties van het ge­bouw te la­ten aan­slui­ten op de ver­an­de­ren­de be­hoef­ten.

Cul­tuur

Ze­ker in de cul­tuur­sec­tor wor­den zeer spe­ci­fie­ke ei­sen ge­steld aan (vaak mo­nu­men­ta­le) ge­bou­wen, al dan niet door een breed sca­la aan sta­ke­hol­ders. Denk bij­voor­beeld aan de tech­ni­sche im­pli­ca­ties van licht en ge­luid bij the­a­ters en de bij­zon­der stren­ge ei­sen aan het bin­nen­kli­maat om kunst in mu­sea zo goed mo­ge­lijk te be­scher­men. Dit vraagt om in­no­va­tie­ve en ef­fi­ci­ën­te op­los­sin­gen. Deerns is in staat om op­dracht­ge­vers in de cul­tuur­sec­tor te ad­vi­se­ren om het ge­bouw sta­te of the art te la­ten zijn én blij­ven.

Wilt u meer we­ten over on­ze dien­sten en mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van vast­goed, on­der­wijs en cul­tuur? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met Da­vid Wes­dorp, Ma­na­ger Vast­goed.

Wij ma­ken ge­bou­wen die wer­ken

Bernard Aukema

Designcoördinator

“Be­hal­ve de es­the­tiek van een ge­bouw vind ik voor­al de tech­niek heel in­te­res­sant”