Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Schip­hol Loun­ge 2

King Ab­dula­ziz In­ter­na­ti­o­nal Air­port, Jed­dah - Sa­oe­di Ara­bië

Eind­ho­ven Air­port

Zo moet de door­stroom van pas­sa­giers ef­fi­ci­ën­ter wor­den, de ener­gie­voor­zie­ning duur­za­mer en de af­han­de­ling van vlieg­tui­gen nog snel­ler. Op Schip­hol is Deerns dus­da­nig lang ac­tief, dat we de ter­mi­nal, het airsi­de ge­bied en de in­stal­la­ties en sys­te­men bij­zon­der goed ken­nen. Dit geldt ook voor de re­gel­ge­ving. Daar­naast hou­den we in on­ze ont­wer­pen re­ke­ning met de be­lan­gen van sta­ke­hol­ders, zo­als lucht­vaart­maat­schap­pij­en, pas­sa­giers, lo­ka­le over­heid en per­so­neel mee.

Lucht­ha­vens ef­fi­ci­ën­ter ma­ken

Door de ge­rin­ge mo­ge­lijk­he­den voor lucht­ha­vens om te groei­en, is het vaak no­dig om be­staan­de ge­bou­wen te re­no­ve­ren en hui­di­ge tech­niek ef­fi­ci­ën­ter te ma­ken. Door zo vroeg mo­ge­lijk in ge­sprek te gaan met op­dracht­ge­vers kun­nen wij in kaart bren­gen wel­ke wen­sen en ei­sen er zijn. Met on­ze in­te­gra­le aan­pak, be­staan­de uit een breed sca­la van dien­sten op het ge­bied van in­stal­la­tie­ont­werp, bouw­fy­si­ca en ener­gie, zijn we in staat om de bes­te op­los­sin­gen te ont­wer­pen voor de com­plexe pro­jec­ten. Spe­ci­fiek voor de lucht­vaart­sec­tor heb­ben we een aan­tal spe­ci­fie­ke dien­sten:

  • Ge­bouw­ge­bon­den in­stal­la­ties
  • Sa­fe­ty & se­cu­ri­ty
  • In­rich­ting van plat­for­men
  • Ope­ra­ti­o­ne­le sys­te­men

Wilt u meer we­ten over on­ze dien­sten en mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van lucht­ha­vens? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met An­ke Ma­tijs­sen, Ma­na­ger Lucht­ha­vens.

Wij ma­ken ge­bou­wen die wer­ken

Anke Matijssen

Manager Luchthavens

“Mijn car­ri­è­re heeft bij Deerns een enor­me vlucht ge­no­men”