Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Isa­la Mep­pel: eer­ste all elec­tric zie­ken­huis in Ne­der­land

Je­roen Bosch Zie­ken­huis

Isa­la Kli­nie­ken

Flexi­be­le hoog­waar­di­ge zor­gom­ge­ving

Door de ver­schui­ving van ca­re naar cu­re in zie­ken­hui­zen ligt de fo­cus van zie­ken­hui­zen op de hoog­waar­di­ge zor­gom­ge­ving, de hot­floors, waar on­der an­de­re OK's en IC's on­der­deel van zijn. Met het oog op me­di­sche in­no­va­ties, zo­als bij­voor­beeld de hui­di­ge over­gang naar hy­bri­de OK's, is flexi­bi­li­teit en schaal­baar­heid van in­stal­la­ties in de­ze ruim­tes on­ont­beer­lijk. Ook een feil­lo­ze, be­trouw­ba­re ICT-voor­zie­ning hoort daar­bij om­dat dit van es­sen­ti­eel be­lang is voor de con­ti­nu­ï­teit van de zorg. Met on­ze ont­wer­pen hel­pen we zie­ken­hui­zen in te spe­len op hui­di­ge én toe­kom­sti­ge be­hoef­ten en voor­zie­nin­gen. Op die ma­nier ont­staat een flexi­be­le hoog­waar­di­ge zor­gom­ge­ving die met mi­ni­ma­le aan­pas­sin­gen ook toe­komst­be­sten­dig blijft als de ont­wik­ke­lin­gen daar­om vra­gen.

Smart buil­ding tech­no­lo­gy kop­pe­len aan smart ca­re

Nu ook zie­ken­hui­zen steeds meer be­schik­ken over re­le­van­te (tech­ni­sche) da­ta, is het in­zet­ten van smart buil­ding tech­no­lo­gy een lo­gi­sche ver­volgstap. Deerns ziet kan­sen om de kwa­li­teit en ef­fi­ci­ën­tie van de zorg­pro­ces­sen te ver­ho­gen en daar­mee kos­ten te be­spa­ren, kli­maat­doel­stel­lin­gen te be­ha­len en kwa­li­teits­ver­be­te­rin­gen te re­a­li­se­ren door slim­me tech­niek in te zet­ten en aan el­kaar te kop­pe­len. Daar­bij houdt Deerns al­tijd oog voor de bu­si­nes­sca­se van het pro­ject en hoe bin­nen de be­schik­ba­re mid­de­len de bes­te re­sul­ta­ten te be­ha­len zijn.

Deerns heeft veel er­va­ring met pro­jec­ten in de ge­zond­heids­zorg. On­ze ex­perts heb­ben in­ten­sief over­leg met art­sen en me­disch per­so­neel om met tech­no­lo­gie een bij­dra­ge te kun­nen le­ve­ren aan hun ma­nier van wer­ken. We ken­nen de ont­wik­ke­lin­gen van de re­gel­ge­ving, me­di­sche ap­pa­ra­tuur en spe­ci­fie­ke zorg­pro­ces­sen en we­ten wel­ke im­pli­ca­ties dit heeft voor het to­ta­le in­stal­la­tie­ont­werp.

Wilt u meer we­ten over on­ze dien­sten en mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van de ge­zond­heids­zorg? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met Pe­ter Bou­ma, Ma­na­ger Ge­zond­heids­zorg.

Wij ma­ken ge­bou­wen die wer­ken

Rosanne van der Beek

BIM manager

“Voor BIM door het vuur”