Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Oran­ge Ti­tan DC

2e ICT Ruim­te Uni­ver­si­teit Twen­te

KPN Cy­ber­Cen­ter

Met na­me bij com­mer­ci­ë­le da­ta­cen­ters is de snel­heid van het pro­ces van ont­werp tot op­le­ve­ring be­lang­rijk. Op­dracht­ge­vers wil­len zo snel mo­ge­lijk na de in­ves­te­rings­be­slis­sing over ex­tra vloer­op­per­vlak kun­nen be­schik­ken, zo­dat dit ook zo snel mo­ge­lijk ver­huurd kan wor­den. Deerns is in staat snel het in­stal­la­tie­ont­werp te le­ve­ren met de ge­wens­te ma­te van be­drijfs­con­ti­nu­ï­teit. Een da­ta­cen­ter kan daar­door in hoog tem­po ont­wik­keld wor­den. Met on­ze be­heer- en con­tro­le­con­cep­ten is en blijft de be­trouw­baar­heid van het da­ta­cen­ter ge­ga­ran­deerd.

To­taal­con­cep­ten

Ne­der­land is als ves­ti­gings­plaats voor da­ta­cen­ters aan­trek­ke­lijk voor­al door de aan­we­zig­heid van be­lang­rijk in­ter­net­knoop­pun­ten, on­der meer in de re­gio Am­ster­dam. Voor par­tij­en die in Ne­der­land een da­ta­cen­ter wil­len ont­wik­ke­len, is de lo­ca­tie­keu­ze en de daar­mee sa­men­han­gen­de be­schik­baar­heid van de stroom­voor­zie­ning be­lang­rijk. Deerns helpt par­tij­en door het uit­voe­ren van due di­li­gen­ce on­der­zoek, ge­richt op de lo­ca­tie en tech­niek van het toe­kom­sti­ge da­ta­cen­ter. We zijn dan ook in staat een to­taal­con­cept aan te bie­den: nog voor­dat een ont­werp wordt ge­maakt, kun­nen we op­dracht­ge­vers hel­pen met het be­pa­len van de rand­voor­waar­den en ei­sen, om ver­vol­gens de haal­baar­heid te on­der­zoe­ken en het (in­stal­la­tie)ont­werp uit te voe­ren.

Ook op het ge­bied van duur­zaam­heid bie­den wij op­dracht­ge­vers voor da­ta­cen­ters meer­waar­de. Bij­voor­beeld door on­ze ener­gie­zui­ni­ge con­cep­ten. On­ze er­va­ring met ener­gie­be­spa­ren­de op­los­sin­gen in an­de­re markt­seg­men­ten is hier­bij van be­lang, we zijn da­ge­lijks be­zig met het be­den­ken en ont­wik­ke­len van slim­me en duur­za­me op­los­sin­gen, bij­voor­beeld op het ge­bied van koe­ling.

Wilt u meer we­ten over on­ze dien­sten en mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van da­ta­cen­ters? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met Mar­cel Schel­le­kens, Ma­na­ger Da­ta­cen­ters.

Wij ma­ken ge­bou­wen die wer­ken

Richard Roos

Werktuigbouwkundig ontwerpleider

“Geen en­kel da­ta­cen­ter is het­zelf­de”