Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Lab42 Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam

ESP Lab TU Delft

Nik­hef

Om te kun­nen vol­doen aan de steeds stren­ge­re ei­sen en con­di­ties, ver­ei­sen het ont­wik­ke­len, ont­wer­pen en re­a­li­se­ren van ge­ïn­te­greer­de fa­ci­li­tei­ten voor clean tech­no­lo­gy zeer ge­spe­ci­a­li­seer­de vaar­dig­he­den en me­tho­die­ken. Deerns le­vert op­los­sin­gen voor be­drij­ven waar con­ta­mi­na­ti­on con­trol van es­sen­ti­eel be­lang is. We heb­ben een ont­werp­me­tho­de ont­wik­keld die leidt tot een op­ti­ma­le in­te­gra­tie van de on­der­zoeks- en pro­duc­tie­pro­ces­sen. De­ze aan­pak is es­sen­ti­eel om te ko­men tot een suc­ces­vol­le op­los­sing die al­le as­pec­ten van de be­drijfs­voe­ring, de pro­ces­sen en de ap­pa­ra­tuur ef­fec­tief in­te­greert, zo­wel in de fa­ci­li­teit, de on­der­steu­nen­de sys­te­men als de tech­ni­sche in­fra­struc­tuur.

On­ze ex­perts heb­ben tien­tal­len ja­ren er­va­ring met het ont­wik­ke­len, ont­wer­pen en op­le­ve­ren van con­ta­mi­na­ti­on con­trol­led on­der­zoeks- en pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten en met het ont­wer­pen van clean uti­li­ties. We re­a­li­se­ren pro­jec­ten voor or­ga­ni­sa­ties met uit­een­lo­pen­de on­der­zoeks- en pro­duc­tie­ruim­ten, zo­wel nieuw­bouw als re­no­va­tie. We gaan daar­bij uit van de nieuw­ste tech­no­lo­gi­sche stan­daar­den en rich­ten ons op een be­te­re ef­fi­ci­ën­tie en meer ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid en flexi­bi­li­teit, waar­door be­drij­ven in het clean tech­no­lo­gy seg­ment snel­ler op ver­an­de­ren­de om­stan­dig­he­den kun­nen in­spe­len.

Door de toe­ne­men­de mi­ni­a­tu­ri­sa­tie van pro­duc­ten neemt de com­plexi­teit van pro­ces­sen toe. Hier­door wor­den ge­con­tro­leer­de om­ge­vin­gen steeds ge­a­van­ceer­der en de ver­eis­te con­di­ties al­maar stren­ger. Toe­pas­sin­gen voor de­ze om­ge­vin­gen zijn on­der­zoeks- en pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten voor:

  • bi­o­lo­gi­sche vei­lig­heid
  • de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie
  • bi­o­tech­no­lo­gie
  • ge­zond­heids­zorg
  • mi­cro-elek­tro­ni­ca
  • na­no­tech­no­lo­gie
  • kern­ener­gie
  • zon­ne­cel­len

Wilt u meer we­ten over on­ze dien­sten en mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van clean tech­no­lo­gy? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met Erik Ren­kens, ma­na­ger Clean Tech­no­lo­gy.

Wij ma­ken ge­bou­wen die wer­ken

Reinier Richters

Senior adviseur

“Die op­dracht was nieuw voor ons, maar ik wist dat we al­les in huis heb­ben om het aan te kun­nen”