Gevelonderhoud


Het uitvoeren van periodiek gevelonderhoud is belangrijk, zowel voor levensduurverlenging van een gebouw, als voor het voorkomen van gevolgschade aan een gebouw. Daarnaast draagt periodiek gevelonderhoud bij aan handhaving van de esthetische uitstraling. Het gevelonderhoud moet echter wel veilig kunnen plaatsvinden en installaties moeten betrouwbaar zijn, zonder risico voor gebruiker en gebouweigenaar.

Gevelonderhoud bij nieuwbouw

Gevelonderhoudinstallaties dienen geheel aan alle geldende regelgeving voldoen. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij een integraal en verantwoord gevelonderhoud. Deerns heeft ruime ervaring met het ontwerpen van gevelonderhoudsvoorzieningen. In ieder ontwerp wordt rekening gehouden met:

  • Regelgeving;
  • Mogelijkheden in de markt;
  • Veiligheid voor de gebruiker van installatie(s);
  • Veiligheid voor de omgeving (Arbo).
  • Lange termijn kosten;
  • Risicobeperking voor gebouweigenaar.

Gevelonderhoud bij bestaande bouw

Gevelonderhoudinstallaties dienen betrouwbaar te zijn, zonder onverwachte beheerkosten. Een goed inzicht in de technische staat van de betreffende installaties en overige voorzieningen is daarom noodzakelijk om kosten planbaar en dus beheersbaar te maken en te houden. Deerns adviseert hierbij door een objectieve inventarisatie van de installatie(s) te maken en de bevindingen vast te leggen in een inspectierapportage.

Om inzicht op lange termijn te verkrijgen kan een meerjarenbegroting worden opgesteld. De specialisten van Deerns zijn gecertificeerd om deze inventarisatie volgens de objectieve inspectie- en rapportagemethode uit te kunnen voeren conform NEN 2767 (conditiemeting van gebouwen en installaties).

Na de inventarisatie wordt in overleg een plan van aanpak op maat gemaakt voor een financiële en technische optimalisatie. Waar mogelijk worden in het plan van aanpak de opties voor het reduceren van (onnodige) toekomstige investeringen in kaart gebracht. Aanvullend kunnen de benodigde werkzaamheden door Deerns worden omschreven in een werkomschrijving of bestek. Vervolgens wordt de uitvoering van de werkzaamheden begeleid tot en met oplevering.

Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties (CVG)

Deerns is lid van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties (CVG). De CVG is een branche-gedragen overlegorgaan, dat invulling geeft aan werkmethoden voor het gevelonderhoud op het gebied van technische en Arbotechnische regelgeving en over techniek in het algemeen.