Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
In­tern in­ter­na­ti­o­naal trai­nings­pro­gram­ma

Deerns Con­cept Stu­dio

Deerns Con­cept Stu­dio (DCS) is een in­tern in­ter­na­ti­o­naal trai­nings­pro­gram­ma dat is ge­richt op het ont­wik­ke­len van cre­a­tief den­ken en com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den om ont­werp­ pro­ces­sen op in­te­gra­le wij­ze te kun­nen be­na­de­ren. Het pro­gram­ma wordt jaar­lijks door twee Deerns me­de­wer­kers ge­or­ga­ni­seerd. Jaar­lijks doen zo'n 20 deel­ne­mers uit acht ver­schil­len­de lan­den­ves­ti­gin­gen van Deerns mee aan dit pro­gram­ma. Tij­dens het pro­gram­ma ko­men deel­ne­mers ge­du­ren­de twaalf maan­den zes keer bij el­kaar op ver­schil­len­de in­ter­na­ti­o­na­le kan­to­ren van Deerns. Op de­ze ma­nier leer je ook je in­ter­na­ti­o­na­le col­le­ga's ken­nen. El­ke ses­sie heeft een an­der the­ma. Je kunt hier­bij den­ken aan: pre­sen­ta­tie­tech­nie­ken, con­sul­ta­ti­ve in­ter­vie­wing de­sign thin­king, cre­a­ti­ve pro­blem sol­ving (cre­a­tie­ve mind­set en cre­a­tief den­ken), in­fos­ket­ching en per­soon­lijk lei­der­schap.

Een vast on­der­deel van het pro­gram­ma is het op­los­sen van een ech­te prak­tijk­ca­se. Zo leer je out of the box te den­ken en te ont­wer­pen. Een van de laat­ste klant­ca­ses die de deel­ne­mers aan de Deerns Con­cept Stu­dio heb­ben op­ge­lost was de ca­se van Tech­no­lab Lei­den. Lees hier meer over Tech­no­lab Lei­den en de ca­se die de deel­ne­mers van Deerns Con­cept Stu­dio heb­ben op­ge­lost.