Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Wer­ken bij Deerns

Wer­ken bij Deerns

On­der­ne­mer­schap to­nen

Bij Deerns krijg je de mo­ge­lijk­heid om zelf je car­ri­è­re­pad uit te stip­pe­len. Ei­gen ini­ti­a­tief is zeer wel­kom en je krijgt al­le ruim­te om din­gen te ver­be­te­ren. Je bent gro­ten­deels vrij om te wer­ken op jouw ma­nier. Dat vraagt ver­ant­woor­de­lijk­heid van jou als on­ze col­le­ga, maar geeft ook veel vrij­heid om het bes­te in je­zelf naar bo­ven te ha­len. Ei­gen­lijk ben je een on­der­ne­mer bin­nen de ver­trouw­de om­ge­ving van Deerns.

Wil je een op­lei­ding, trai­ning of cur­sus vol­gen? Dat kan, laat het ons voor­al we­ten en we be­kij­ken sa­men de mo­ge­lijk­he­den. Daar­naast zijn er in­ter­ne door­groei­mo­ge­lijk­he­den, zo­dat je ook echt car­ri­è­re kunt ma­ken bin­nen Deerns. Al on­ze me­de­wer­kers ne­men deel aan in­ter­ne en ex­ter­ne ont­wik­kel- en op­lei­dings­pro­gram­ma's. In het be­gin zijn de­ze nog sterk ge­stan­daar­di­seerd, la­ter in je car­ri­è­re is het pro­gram­ma steeds meer af­ge­stemd op spe­ci­fie­ke ont­wik­ke­lings­be­hoef­ten, af­han­ke­lijk van je func­tie.

Wil je jouw ad­vies­vaar­dig­he­den ver­be­te­ren? Dan is de Deerns Con­cept Stu­dio iets voor jou: een jaar­lijk­se in­ter­na­ti­o­na­le in­hou­se trai­ning, waar­bij je met­een een in­ter­na­ti­o­naal net­werk bin­nen Deerns op­bouwt.

Laat je in­spi­re­ren door on­ze me­de­wer­kers en lees hun ver­ha­len over het wer­ken bij Deerns. Wil je met­een we­ten of er in­te­res­san­te func­ties be­schik­baar zijn bij ons? Be­kijk dan hier on­ze ac­tu­e­le va­ca­tu­res.

Waar­de cre­ë­ren

Wer­ken bij Deerns be­te­kent dat je da­ge­lijks een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de ge­bouw­de om­ge­ving le­vert. Dat doen we van­uit on­ze mis­sie en vi­sie en de kern­waar­den die voor ons be­lang­rijk zijn: des­kun­dig­heid, on­der­ne­mer­schap, re­pu­ta­tie­ge­richt­heid, in­te­gri­teit en sa­men­wer­king. Niet al­leen in het con­tact met ex­ter­ne re­la­ties maar ook in­tern ko­men de­ze waar­den te­rug. Wij ge­lo­ven dat, door con­ti­nu scherp te blij­ven op de­ze waar­den, we ons werk zo goed mo­ge­lijk doen. Zo cre­ë­ren we toe­ge­voeg­de waar­de voor on­ze op­dracht­ge­vers en de ge­brui­kers van de ge­bou­wen die we ont­wer­pen.

Meer we­ten over Deerns? Lees dan hier meer over on­ze his­to­rie, mis­sie en vi­sie. Wil je sta­ge lo­pen bij Deerns? Be­kijk hier on­ze wel­ke sta­ge­plek­ken wij op dit mo­ment aan­bie­den.

Ge­zond­heid en maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid

Wat bie­den wij on­ze men­sen als werk­ge­ver? Naast uit­ste­ken­de ar­beids­voor­waar­den vin­den we het be­lang­rijk dat ie­der­een ge­bruik kan ma­ken van be­ne­fits die aan­slui­ten bij on­ze kern­waar­den. Ge­zond­heid en duur­zaam­heid staan daar­bij voor­op. Veel van on­ze kan­to­ren lig­gen bij OV-knoop­pun­ten. We heb­ben een mo­bi­li­teits­plan dat col­le­ga's sti­mu­leert om an­de­re vor­men van ver­voer te ge­brui­ken dan de au­to voor woon-werk­ver­keer én za­ke­lij­ke rei­zen. Dit on­der­steu­nen we met een mo­bi­li­teits­pas die col­le­ga's flexi­bi­li­teit en keu­ze­vrij­heid geeft in het rei­zen met het open­baar ver­voer of de (OV-)fiets of de au­to. We ge­brui­ken een app waar­mee je pre­cies kunt bij­hou­den hoe­veel jouw CO2-emis­sie is op ba­sis van de rei­zen die je maakt zo­dat je voor ie­de­re reis een be­wus­te keu­ze kunt ma­ken. Goed voor het mi­li­eu en goed voor de fit­heid van on­ze me­de­wer­kers.

Ook heb­ben we een uit­ge­breid fiets­plan en sti­mu­le­ren we met het be­drijfs­fit­ness plan het spor­ten bij een sport­school. Op al on­ze kan­to­ren vind je el­ke dag vers fruit. Me­de­wer­kers kun­nen daar­naast ge­bruik­ma­ken van een pe­ri­o­diek Pre­ven­tief Me­disch On­der­zoek.

Wil je meer we­ten over hoe wij den­ken over maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men? Lees dan hier ver­der.

Meer we­ten?

We kun­nen ons voor­stel­len dat je vra­gen hebt over het wer­ken bij Deerns of nog meer wil we­ten over de ve­le mo­ge­lijk­he­den die wij bie­den. Neem dan con­tact op met Re­née Soe­te­kouw, on­ze HR-Ma­na­ger, zij ver­telt je graag meer. Volg ons ook op Lin­kedIn of In­st­agram voor up­da­tes over wie wij zijn en wat we doen. Di­rect sol­li­ci­te­ren? Be­kijk dan on­ze ac­tu­e­le va­ca­tu­res en re­a­geer met­een.