Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

On­ze kern­waar­den

Wer­ken bij Deerns be­te­kent een po­si­tie­ve bij­dra­ge le­ve­ren aan de ge­bouw­de om­ge­ving. On­ze vijf kern­waar­den staan cen­traal in het da­ge­lijks werk:

Des­kun­dig­heid

On­ze ex­perts we­ten wat er speelt in de markt, bij on­ze op­dracht­ge­vers, de ge­brui­kers van een ge­bouw, on­ze part­ners en ove­ri­ge sta­ke­hol­ders van een pro­ject. Daar­door zijn we snel in staat om tot maat­werk­op­los­sin­gen te ko­men. We den­ken voort­du­rend na over hoe we toe­ge­voeg­de waar­de kun­nen le­ve­ren.

On­der­ne­mer­schap

Of het nu een ad­vi­seur, ma­na­ger of an­de­re me­de­wer­ker is, bij Deerns zoekt ie­der­een naar be­te­re werk­wij­zen, ne­men we al­le­maal on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid en is in­no­va­tie al­tijd top of mind. On­ze men­sen zijn zo ei­gen­lijk on­der­ne­mers in hun ei­gen vak­ge­bied.

Re­pu­ta­tie­ge­richt­heid

De wen­sen van on­ze op­dracht­ge­vers én van ge­bouw­ge­brui­kers zijn voor ons van groot be­lang. Duur­za­me klant­ge­richt­heid en re­sul­taat op lan­ge ter­mijn zijn voor ons dan ook be­lang­rij­ker dan quick wins. We in­ves­te­ren in on­ze re­la­ties en wil­len on­ze re­pu­ta­tie van klant­ge­richt­heid en des­kun­dig­heid al­tijd ver­der ver­ster­ken.

In­te­gri­teit

We ge­dra­gen ons ver­ant­woord, in­te­ger en pro­fes­si­o­neel ten aan­zien van ie­der­een met en voor wie wij wer­ken. Het be­lang van op­dracht­ge­vers, maat­schap­pe­lij­ke be­hoef­ten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, res­pect voor ge­drags­re­gels en duur­za­me op­los­sin­gen staan bij ons hoog in het vaan­del.

Sa­men­wer­king

Door ef­fec­tief en ef­fi­ci­ënt sa­men te wer­ken met on­ze part­ners in een pro­ject, to­nen we on­ze meer­waar­de. We de­len on­ze ken­nis en er­va­ring graag om­dat we we­ten dat dit tot suc­ces­vol­le sa­men­wer­kin­gen leidt.

Meer we­ten over wat wer­ken bij Deerns in­houdt? Lees hier de in­spi­re­ren­de ver­ha­len van on­ze me­de­wer­kers.