Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Ho­me

Deerns laat ge­bou­wen wer­ken voor men­sen

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in tech­nisch ad­vies en en­gi­nee­ring. On­ze ex­per­ti­ses op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca en ener­gie­voor­zie­ning dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.

Meer over Deerns

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Plus Ul­tra Am­ster­dam: eco­sys­teem voor me­di­sche voor­uit­gang

Nieuw duur­zaam hoofd­kan­toor ING in Am­ster­dam

Film­huis Lu­mi­è­re nieu­we cul­tuur­aan­ja­ger Maas­tricht